BEDAH KITAB (1)

BEDAH KITAB : ‘ SOHIIH KITAAB AL-AZKAR WA DHO’IIFUHU / SYEIKH SALIM BIN ‘EID AL-HILALY

( Pustaka Imam asy-Syafi’i , jilid 1 )

PENGENALAN KITAB

# Kitab ini merujuk pada kitab al-Azkaar karya asal Imam an-Nawawi .

# Sohiih Kitaab al-Azkar wa Dho’iifuhu atau tajuk terjemahan indonesianya , Sohih dan Dho’if ktab al-Azkar (S.D.K.A) ini, disusun untuk memisahkan antara hadits2 yang soheh dengan hadits2 yang dho’if, yang terdapat dalam kitab asal kitab al-Azkar, Imam Nawawi.

# Syeikh Salim (dalam menyusun kitab ini, iaitu dalam mencari tahap hadits samada soheh atau dho’if ) telah merujuk pada kutubus sittah ( kitab2 mu’tabar, induk ilmu hadits yang enam, iaitu soheh Bukhory, soheh Muslim, sunan Abu daud, sunan at-Tirmizi, sunan an-Nasa-ie dan sunan Ibn Majah ) , kitab ‘amalul yaum wal lailah kaya Imam Abu ‘Abdirrahman an-Nasa-ie , serta kitab2 yang lain. Beliau menilai soheh atau dho’if sesuatu hadits dengan melihat matan dan sanad hadits2 tersebut.

# Isi atau Intipati Kitab S.D.K.A ini ialah, mengupas tentang hadits2 yang diutarakan sekitar membicarakan tentang dzikir2 yang ma’tsurat, yang ada dalil yang soheh, iaitu dzikir2 Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam yang afdol untuk dipilih dan di ‘amalkan. Ini kerna di dalamnya tedapat dambaan tertinggi yang sebenarnya, puncak cita2 yang mulia dan tauhid yang murni, ‘ibadah yang disyariatkan, cinta yang jujur terhadap Allah dan rosul-Nya serta seluruh kaum Muslimin.- Di mana orang yang menempuhnya bererti dia berjalan di atas jalan keamanan dan ketentuan serta manfa’at yang diraihnya tak dapat diungkapkan dengan lisan dan tidak diketahui secara keseluruhannya oleh manusia.

# Tujuan Kitab S.D.K.A ini disusun dan diterbitkan adalah
– agar dapat menyumbangkan ilmu kepada kaum Muslimin tentang bagaimana mengamalkan alQur-an dan hadits Nabi s.aw
– agar jelas maksudnya dalam berdzikir, dimana dengan dzikir itu memiliki impak yang sangat besar dalm mempertingkatkan keimanan kepada ALLAH , dalam rangka mengeklaskan ‘ibadah kepada-Nya.
– untuk menanamkan kecintaan kepada Rosulullah s.a.w di dalam hati dengan megikut jejaknya dalam berdzikir dan ber’ibadah.
– untuk mensucikan jiwa dan memperbaikinya, membersihkan hati dan mengubatinya serta memelihara anggota badan dan meluruskannya.
– kerana memang sepatutnya bagi kita untuk ber’ibadat (samada berdzikir , bersolawat dll ) berdasarkan dalil2 yang jelas , baik dari alQuran ataupun dari hadits2 yang soheh, juga berdasarkan ittiba’ (mencontohi @ mengikuti Rosulullah s.a.w ) – iaitu ber’ibadah dengan ‘ilmu. Bukan ber’ibadah berdasarkan nafsu dan ibtida’ ( iaitu lakukan ‘ibadah tanpa ada dalil yang soheh bahkan menambah2).
– Kenapa kita perlu mencontohi atau mengikuti Rosulullah dalam berdzikir/ber’badah ? = kerana bagindalah yang lebih mengetahui cara2 mensucikan Robbnya , memuliakan-Nya, baginda memberitahukan bahwa segala bentuk pujian dan sanjungan hanya kepada-Nya dan hanya milik-Nya semata2.

# Kelebihan kitab S.D.K.A ini adalah ;
– ianya mudah dibaca, lebih mengutamakan kepadatan isi. ( tak menyusahkan pembaca untuk meng’amalkan berbagai2 doa dan dzikir yang disyari’atkan.)
– penulis, Syeikh Salim , menambahkan ‘ilmu yang berharga da berguna padanya, mengenai ‘ilmu2 hadits, masalah2 feqh yang rumit, kaedah2 penting, latihan2 jia, dan berbagai adab yang mudah difahami.
– dzikir2 disusun mengikut turutan, dimulai ketika bangun tidur- hingga tidur malam- hingga bangun semula.
– disebutkan juga, kriteria2 ahli dzikir, hukum, adab, tempat2 dzikir, beberapa keadaan dalam dzikir yang dilarang. dll……….

<rkukaudya : jumaat 22 safar 1429)

Leave a comment

Filed under rkukaudya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s